Termes i Condicions

Campers barats a Espanya, Catalunya

 

Descobreix les nostres campers barates a Espanya, Catalunya aquí

Coneix més sobre nosaltres llegint el nostre Manifest Mad

Abans de gaudir de les nostres campers barates a Espanya, us convidem a llegir acuradament els termes i condicions del lloguer.

 

Mad Campers

Termes i condicions generals de lloguer

La reserva i lloguer d’una furgoneta camper propietat de la Rosa Agudo (arrendador) i el nom empresarial de la qual és Mad Campers (d’ara endavant MC) implica l’acceptació de les condicions generals següents per part del client.

 

1. Edat mínima i conductors autoritzats

1.1. Els conductors han de tenir com a mínim 25 anys i estar en possessió del permís de conducció classe B vigent i han de tenir 2 anys d’antiguitat o més. En cas de no ser resident a la UE, haurà de presentar un permís de conducció internacional en vigor.
1.2. Si en el moment del lliurament de la furgoneta camper el client no disposa del permís de conduir requerit, es considerarà amb caràcter general que el client no ha complert amb els requisits especificats, per la qual cosa s’aplicaran les condicions de rescissió de la reserva vinculant sense dret a indemnització ni a devolució de cap mena.
1.3. En el moment de la reserva del vehicle, el conductor haurà de lliurar original del document nacional d’identitat (DNI), si no passaport, carnet de conduir europeu, si no carnet de conduir internacional i targeta de crèdit o dèbit vàlida durant els propers 6 mesos a la data de lloguer del vehicle.
1.4 El client autoritza expressament a MC que les conseqüències econòmiques de qualsevol infracció comesa durant el temps que dura el lloguer sigui carregada a la targeta en els dotze mesos següents.
2. Durada del lloguer, recollida i devolució
2.1. La durada mínima del lloguer serà de dos dies sense límit de durada màxima.
2.2 Els vehicles es lloguen per dies complets, tenint en compte lhora de recollida i devolució.
2.3. La recollida després del període pactat o el lliurament abans del mateix és responsabilitat del client per la qual cosa aquest no rebrà cap reemborsament ni cap descompte.
2.4 Si el viatger no es presentés a l’hora acordada per a la recollida, el personal de MC esperarà un màxim de 2 hores després de les quals es reservarà el dret a la cancel·lació de la reserva sense dret a cap devolució per a viatger.
2.5 El retard en la devolució del vehicle segons la data pactada implicarà una penalització diària de 10 vegades el preu per dia pagat. Així mateix, el client haurà d’assumir les possibles despeses ocasionades per aquest retard (concretament les derivades del retard sofert a les reserves d’altres clients).
2.6 El preu del lloguer serà calculat pel total del període reservat, si el client vol fer alguna extensió o canvi del període reservat, podrà fer-ho abans del començament del lloguer o durant aquest. Els canvis estaran subjectes a la disponibilitat de vehicles.
2.7 Els horaris i ubicacions de recollida i devolució estaran subjectes a la disponibilitat del personal de MC. En cas que no hi hagi disponibilitat de personal per lliurar el vehicle a l’horari seleccionat oa la ubicació triada, MC deixarà el vehicle preparat per a la seva recollida a l’aparcament de l’estació de tren de Reus. Les claus es deixaran en un cadenat de seguretat el codi del qual es donarà al viatger un cop s’hagin omplert els contractes de lloguer online i es disposi de tota la documentació (DNI i carnet de conduir) que el viatger ha d’enviar a MC mitjançant email o WhatsApp . Les explicacions del funcionament de la camper s’enviaran en un vídeo o s’explicaran per vídeo trucada. El viatger haurà d’enviar foto de la còpia física del contracte que trobarà al vehicle i que haurà de signar un cop hagi recollit el vehicle llogat. MC farà fotos del vehicle estacionat abans de la seva recollida, però el viatger podrà fer fotos en el moment precís de la recollida i enviar-les per WhatsApp o mail a MC. Si no ho feu, es considerarà que l’estat del vehicle en el moment del lliurament es correspon amb les fotos realitzades per MC.

2.8 La devolució del vehicle es podrà fer al personal de MC o si no fos possible per manca de disponibilitat o també perquè es fes fora de l’horari estipulat, el vehicle es podrà deixar aparcat a l’aparcament públic de l’estació de tren de Reus. En aquest cas el viatger haurà de: i) aparcar el vehicle correctament als aparcaments disponibles a l’estació de tren de Reus o rodalies (qualsevol infracció ocasionada per un mal aparcament en el procés de devolució del vehicle anirà a compte del viatger), ii) tancar totes les portes del vehicle correctament; iii) deixar les claus del vehicle al seu interior fora de la vista; MC mitjançant WhatsApp o mail, v) enviar per WhatsApp o mail fotos o vídeo de l’exterior del vehicle on es vegi amb claredat l’estat del mateix en tot el perímetre. Les fotos s’han de fer un cop el vehicle hagi estat correctament aparcat i tancat i no abans. En cas que en el moment de la devolució el viatger no dugui a terme aquests punts, qualsevol possible dany trobat al vehicle serà responsabilitat exclusiva del viatger.

3. Revisió de lestat del vehicle

3.1 Abans d’iniciar el viatge, MC donarà unes instruccions bàsiques sobre el funcionament de les furgonetes camperes. Així mateix s’elaborarà una acta de lliurament on es descriurà l’estat del vehicle i l’inventari a bord i que hauran de signar ambdues parts.
3.2 En tornar el vehicle, el client, juntament amb MC realitzaran una revisió i se signarà una acta de devolució on s’indicaran els possibles desperfectes si escau.
3.3 El vehicle s’ha de lliurar amb el tanc de combustible ple, el tanc d’aigua ple i net. El vehicle haurà de tornar-se en les mateixes condicions.
3.4 Si el vehicle es torna brut MC cobrarà un import de 60 euros per la neteja del mateix que podran ser carregats a la targeta o cobrats del dipòsit de seguretat.
3.5 Si el vehicle no es torna amb el tanc ple, el personal de MC omplirà el tanc en el moment de la recollida i aquest import es cobrarà de la targeta del viatger o es restarà del dipòsit de seguretat, més un import de 15 euros per despeses.

4. Reserves i Cancellacions

4.1 Les reserves es faran efectives després del pagament del 25% de limport o de limport total del lloguer.
4.2 La reserva implica la contractació obligatòria d’una assegurança a tot risc amb franquícia que tindrà un cost afegit de 9 euros per dia (preu de l’assegurança inclosa al cost final de la reserva).
4.3 Tota reserva implica el cobrament d’un dipòsit de seguretat per cobrir qualsevol eventualitat sorgida durant el llogar. Aquest dipòsit serà de 900 euros a tots els vehicles. El dipòsit serà retingut a la targeta de dèbit o crèdit una setmana abans del començament del lloguer i serà retornat una setmana després de la finalització del mateix, sempre que no hi hagi hagut cap incidència. Els vehicles no seran lliurats si no es disposa d’aquest dipòsit, per la qual cosa si en el moment del lliurament i pel motiu que sigui, el dipòsit no ha pogut ser retingut, MC podrà cancel·lar la reserva sense dret a cap devolució al viatger .
4.4 En cas d’incidència, trencament, mal ús d’equipament, etc., el dipòsit serà retingut fins a la seva resolució. En cas que la reparació no pugui ser immediata, se sol·licitarà un pressupost i es reemborsarà l’import restant per evitar retencions de dipòsits completes per llargs períodes de temps. Si els desperfectes superessin l’import de la fiança i/o no estiguessin coberts per l’assegurança (ex. desperfectes de l’equipament camper), el client es compromet a sufragar aquests costos. En cas d’un sinistre i ús de l’assegurança, el dipòsit s’usarà com a pagament de la franquícia.
4.5 La reserva d’una furgoneta camper de MC pot ser cancel·lada pel client, aquesta cancel·lació estarà subjecta a les retencions següents:
Per cancel·lacions amb més de 20 dies d’antelació, es tornarà el 100% de l’import pagat per a la reserva.
Per a cancel·lacions realitzades entre 20 i 10 dies d’antelació, es retindrà el 50% de l’import pagat per a la reserva.
Les cancel·lacions realitzades amb menys de 10 dies d‟antelació implicaran la retenció del 100% de l‟import de la reserva pagada.

5. Condicions de pagament

5.1 El preu del lloguer de la furgoneta camper haurà d’estar pagat íntegrament una setmana abans de la data d’inici del lloguer. El pagament es pot fer amb targeta de crèdit o dèbit, efectiu, Bizum o PayPal. En cas de reserves a curt termini (menys de 10 dies d’antelació), el client haurà d’abonar el 100% del cost del lloguer en el moment de la reserva.
5.2 En el moment de la devolució, el client haurà d’abonar els quilòmetres excedits si fos el cas, l’import es podrà cobrar en efectiu, Bizum o PayPal o carregar-se a la targeta o al dipòsit.
5.3 En cas que el vehicle fos immobilitzat a causa d’una infracció del client, aquest haurà de sufragar les despeses ocasionades.
6. Limitacions
6.1 Les furgonetes de MC són vehicles amb certa antiguitat i ús, per la qual cosa MC demana als clients cert compromís sobre la seva cura. MC es compromet a lliurar els vehicles en perfecte estat de mecànica i revisats, però atès el nombre de quilòmetres que tenen, algunes incidències ocasionals poden passar. Per això és molt important que el client es comprometi a revisar líquids periòdicament, aturar el vehicle i contactar amb MC immediatament en cas de soroll estrany, fum, vibració, encès de llums d’avaria al quadre de comandament etc. A més, el client es compromet a:

1. No permetre que el condueixin altres persones més que ell mateix o les que estiguin expressament autoritzades.

2. No portar més passatgers que els especificats a la documentació del vehicle així com transportar a la camper cap tipus de mascota o animal sense l’autorització expressa de MC.

3. No rellogar o transportar persones amb fins comercials i qualsevol altre ús que no estigui inclòs al contracte.

4. No transportar qualsevol tipus de mercaderia, drogues, productes tòxics, inflamables o explosius.

5. No cedir-ne l’ús a tercers a títol gratuït o lucratiu.

6. No conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques motivades per alcohol, drogues, fatiga o malaltia, ús de medicaments, etc.

7. No transitar fora de la xarxa viària o en qualsevol terreny no adequat ni fer-ne un ús inadequat que pugui danyar el vehicle.

8. Tenir el vehicle adequadament estacionat i custodiat quan no l’utilitzi i protegir-lo del deteriorament de les gelades, pedra o qualsevol altre fenomen atmosfèric susceptible de produir-li danys importants.

9. Queda expressament prohibit al client variar qualsevol característica tècnica del vehicle, les claus, panys, equipament, eines i/o accessoris del vehicle, així com efectuar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i/o interior, excepte expressa autorització escrita per part de l’empresa MC. En cas d’infracció d’aquest article, l’arrendatari ha de correr amb totes les despeses de recondicionament del vehicle al seu estat original, i així mateix ha d’abonar una indemnització per la immobilització del vehicle fins a la seva reparació total. En cas de pèrdua de les claus o de la documentació del vehicle, MC carregarà al client la quantitat de 180€ + IVA.

6.2. El vehicle s’ha de cuidar i tractar adequadament així com tancar degudament. Shan de tenir en compte les normes tècniques, així com les disposicions determinants per a lús. Cal controlar l’estat del vehicle a cada proveïment de combustible, sobretot el nivell d’aigua i oli, així com la pressió dels pneumàtics. El client es compromet a comprovar regularment si la furgoneta de lloguer està en perfectes condicions per circular amb seguretat. Si el vehicle és danyat com a conseqüència d’un sobreescalfament a causa de nivells baixos d’oli o refrigerant del motor, el client perdrà íntegrament la fiança i haurà de sufragar els costos de la reparació.

6.3 Està prohibit fumar a tots els vehicles i encendre espelmes al seu interior. Si es detecten restes i signes d’haver fumat a l’interior (olors, burilles o cendra), MC aplicarà una penalització de 180 € + IVA al viatger.

6.4 Es podrà portar mascota (només gossos i gats) sempre que MC hagi donat la seva autorització expressa sota les seves condicions. Viatjar amb mascota implica un cost afegit de 30 euros per viatge. Les despeses de neteja, derivades de qualsevol incompliment, aniran a càrrec del client. Així mateix, aquest últim haurà d’assumir les despeses derivades de la ventilació o l’eliminació de l’olor de tabac, incloent-hi les pèrdues generades per la impossibilitat de llogar el vehicle durant algun temps a causa d’aquest motiu. Si MC descobrís que el viatger ha portat una mascota sense autorització i sense comunicar-ho i pagar la taxa, MC podrà sancionar el viatger amb una multa de 100 € + IVA.

6.5 Als vehicles que disposin de cuina de gas portàtil, està prohibit dormir amb la cuina connectada a l’ampolla de gas i és obligatori treure la bombona de càmping gas i/o els cartutxos de gas fora del vehicle durant la nit o mentre s’adormi dins del vehicle. MC queda eximida de cap responsabilitat pels possibles danys provocats als viatgers per l’incompliment d’aquesta norma.

6.6 En cas de comprovar que s’han infringit les disposicions dels apartats 6.1, 6.2 i 6.3 anteriors, l’arrendador podrà rescindir immediatament el contracte de lloguer, sol·licitar la devolució del vehicle i el client estarà obligat a abonar la totalitat del preu de l’arrendament , així com les despeses que en els esmentats apartats es relacionen.

6.7 Els vehicles de MC són per a ús exclusiu a la Península Ibèrica, Espanya, Portugal i sud de França.

6.8 Els quilòmetres estan subjectes a limitació. Els lloguers inclouen 130 quilòmetres diaris i l’excés de quilometratge es cobraria de la següent manera:
0,3 euros el quilòmetre excedit fins a un màxim de 250 km/diaris.
0,9 euros el quilòmetre excedit a partir de 250 km/diaris.
Sestableix un màxim de 3000 quilòmetres al mes.
*Els lloguers realitzats a través de plataformes externes inclouen 100 km/dia ​​de mitjana i l’excés se sobra de la mateixa manera a allò estipulat a dalt.

7. Comportament que cal seguir en cas d’accident

7.1 En cas d’accident, robatori, incendi o danys causats per animals de caça, el client haurà d’informar immediatament la policia i MC trucant al número de telèfon de contacte i atenció de 9 a 23 hores (+34622148012).
7.2 Mai no es reconeixerà o prejutjarà la responsabilitat del fet, llevat de la “Declaració Amistosa d’Accidents”. El client haurà d’obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis, que juntament amb els detalls de l’accident trametrà en el termini indicat a l’empresa MC. Notificar immediatament a les autoritats l’accident si hi ha culpabilitat de la part contrària. El comunicat d’accident s’haurà de lliurar degudament emplenat i signat com a molt tard en el moment de tornar el vehicle a l’empresa MC. El document haurà d’incloure el nom, l’adreça i els telèfons de les persones implicades, les dades del carnet de conduir, les dades del contrari amb el nom de la Companyia Asseguradora i el número de pòlissa, les dades dels testimonis eventuals, així com les matrícules dels vehicles afectats.
7.3 En cas de robatori o furt del vehicle, es denunciarà a l’autoritat competent immediatament, comunicant-ho i trametent còpia de la denúncia a l’empresa MC, juntament amb les claus del vehicle, en un termini màxim de 24 hores; quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.
7.4. Fins i tot en danys sense contrari, independentment de la gravetat, el client haurà de redactar per a l’arrendador un ampli informe per escrit juntament amb un esbós. Si el client no elabora l’informe – no importa quina sigui la raó – i impedeix que la companyia d’assegurances pagui els danys, el client estarà obligat a abonar l’import corresponent en la seva totalitat.
7.5 No abandonar el vehicle sense prendre les mesures adequades per protegir-lo i salvaguardar-lo. Contactar si és necessari amb la Companyia d’Assistència a Carretera contractada amb l’asseguradora de l’empresa MC.
7.6 En cas d’incompliment pel client d’alguna d’aquestes mesures, si són aplicables, MC podrà reclamar al client els danys i perjudicis ocasionats per negligència d’aquest, inclòs el lucre cessant de l’empresa MC durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

8. Reparacions, cobertures i viatges a lestranger

8.1 El client està obligat a aturar el vehicle com més aviat millor quan s’il·lumini qualsevol testimoni que indiqui anomalia en el funcionament del vehicle o es produeixin fums, vibracions o sorolls estranys, havent de contactar amb MC o amb la Companyia d’Assistència concertada i només amb aquesta , havent de dirigir-se exclusivament a un servei oficial de la marca del xassís-motor, excepte autorització expressa de MC.
8.2 En el cas de qualsevol avaria del vehicle o dels elements de l’habitacle, el client ho haurà de comunicar immediatament a MC de qui rebrà les instruccions oportunes per a la seva reparació.
8.3 En cas d’avaria MC es compromet a fer les reparacions pertinents en un taller proper. MC assumirà els costos de la reparació sempre que el client no sigui responsable del dany segons s’estipula a l’apt. 9. Queden exclosos els danys que afectin els pneumàtics i les llantes del vehicle ocorreguts durant el termini de durada de l’arrendament, que seran sempre i en qualsevol cas de compte del client. Igualment, qualsevol avaria i les reparacions degudes a defectes del terra, paviment o asfaltat són responsabilitat del client.
8.4 En cas de reparació MC es compromet a intentar afectar el mínim possible l’activitat del client i reparar el vehicle com més aviat millor. MC reemborsarà l’import no gaudit mentre el vehicle sigui reparat si aquesta reparació és superior a mig dia.
8.5 En cas que sense cap culpa per part del client, la furgoneta pateixi una avaria i quedi inutilitzada durant un període superior a 48 hores, MC es compromet, si tingués disponibilitat, a posar a disposició del client en un termini màxim de 48 hores un vehicle de recanvi equivalent al nombre de places o superior, quedaria exclosa una rescissió del contracte i per tant hauria de ser acceptat pel client el nou vehicle, sense obligació per part de MC d’indemnitzar els possibles perjudicis o danys causats al client.
8.6 En cas que sent culpable el client, la furgoneta camper pateixi greus danys o es prevegi que el vehicle no es podrà utilitzar durant un llarg període de temps o s’hagi de retirar de la circulació, MC podrà negar-se a oferir un vehicle de substitució. En aquest cas queda exclosa una rescissió del contracte per part del client, que estarà obligat a abonar la totalitat del preu de l’arrendament, a més de les despeses que la seva actuació hagués produït. Si MC optés per posar a disposició del client un vehicle de substitució, podrà cobrar al client les eventuals despeses que se’n derivin.
8.7 Els vehicles de MC són per a ús exclusiu a Espanya, Portugal, Andorra, França i Itàlia.
8.8 En cas d’avaria en un país estranger, el client es compromet a facilitar la comunicació amb el mecànic local si aquest no parla espanyol o anglès i la comunicació és complicada per telèfon. Així mateix, si la reparació a aquest país excedeix en més d’un 25% el cost de reparació a Espanya, el client es compromet a sufragar la diferència. En cas que el client no vulgui sufragar la diferència, el vehicle serà repatriat al taller habitual de MC i aquesta podrà cancel·lar la reserva realitzant el reemborsament al client del període no gaudit.
8.9 En cas d’avaria en un país estranger s’intentarà reparar el vehicle en un taller proper, però si l’avaria fos greu, el període de reparació superés les 48 hores o l’import de la reparació superés els 600 euros, el vehicle serà repatriat al taller habitual de MC i aquesta podrà cancel·lar la reserva realitzant el reemborsament al client del període no gaudit, tret que el client accepti el pagament de la diferència segons s’explica al punt 8.8.

9. Responsabilitat de l’arrendatari, assegurança a tot risc

9.1 Segons els principis de l’assegurança a tot risc, en cas de danys integrals, l’arrendador MC eximirà el client de la responsabilitat dels danys materials soferts al vehicle, amb una franquícia de NOU-CENTS EUROS (900 €), que haurà d’assumir el client .
9.2 El client, sota cap concepte, queda eximit de les seves responsabilitats civils, administratives, penals o de qualsevol índole que siguin conseqüència d’un sinistre o un comportament dolós o culpós.
9.3 L’eximent de la responsabilitat indicada a l’apartat 9.1, no tindrà efecte si el client omet alguna de les normes indicades a tots els punts de les clàusules 6 i 7.
9.4 L’exempció de responsabilitat de l’apt. 9.1 no és procedent en cas que el client hagi causat un dany de forma premeditada o negligent.
9.5 Així mateix, el client haurà de respondre en cas de comportament dolós o culpós en els casos següents:
a. Si el client no respecta les normes i el codi de circulació vigent al país on estigui circulant.
b. Si els danys es deuen a una conducció temerària pels efectes de les drogues o lalcohol.
c. Si el client o el conductor, a qui l’arrendador MC ha deixat el vehicle, fuig en cas d’accident
d. Si el client, en contra de l’obligació establerta a l’apt. 7, no avisa la policia en cas d’accident, llevat que aquesta infracció no hagi influït en la comprovació dels motius del dany ni en l’abast d’aquest últim.
e. Si el client infringeix altres obligacions de l’apt. 7, excepte en el cas que aquesta infracció no hagi influït a la comprovació dels motius del dany ni a l’abast d’aquest últim
f. Si els danys es deuen a un ús prohibit a l’apt. 6.1.
g. Si els danys es deuen a una infracció de l’obligació establerta a l’apt. 6.2.
h. Si els danys els ha causat un conductor no autoritzat, qui el client hagi deixat el vehicle.
i. Si els danys s’han provocat per no tenir en compte les dimensions del vehicle (alçada, amplada, llargada)
j. Si els danys es deuen a un incompliment de les disposicions relatives a la càrrega addicional.
9.6 El client respondrà de totes les despeses, taxes, multes i sancions relacionades amb l’ús del vehicle, que se li reclamin a l’arrendador MC, excepte si és degut a causes imputables a aquesta última.
9.7 El client respondrà a totes les despeses de reparació en cas dús negligent del vehicle o el no compliment del que especifica lapartat 6.
9.8 En cas de ser diversos els clients i/o conductors, tots aquests respondran en qualitat de deutors solidaris.

10. Responsabilitat de l’arrendador

10.1 L’arrendador MC lliura el vehicle en perfecte estat, havent realitzat totes les verificacions i el manteniment necessari per al bon funcionament. No serà responsable de fallades mecàniques o avaries a causa de l’ús normal del mateix, ni és responsable davant del client o els usuaris del vehicle de les despeses o perjudicis que se li puguin produir directament o indirectament com a conseqüència d’aquestes fallades o avaries.
10.2 Si per causa de força major, motius fortuïts o aliens a l’arrendador MC, no es pogués lliurar el vehicle a la data convinguda, això no donarà dret a cap indemnització a favor del client, excepte la devolució per part de MC al client de la quantitat/s pagada/es fins a aquesta data en concepte de lloguer.
10.3 L’arrendador MC no assumeix cap responsabilitat davant del client respecte a l’automòbil d’aquest que es trobi, en qualitat d’aparcament gratuït, a les dependències de MC, o els seus voltants, durant el període de lloguer de la furgoneta.
10.4 L’arrendador MC només respondrà de forma limitada als danys previsibles establerts al contracte, en la mesura que s’infringeixi una obligació el compliment de la qual sigui d’especial importància per assolir l’objecte del contracte.
10.5 Aquestes Termes i Condicions Generals de Lloguer vinculen les parts des del moment inicial de fer la reserva i són part integrant del contracte d’arrendament de vehicles.

11. Protecció de dades de caràcter personal

11.1 Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, MC us informa que les vostres dades personals, tant les proporcionades per a la formalització del contracte com les demanades durant la vigència dels serveis de lloguer, seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal, degudament inscrit al Registre de l’Agència Espanyola de protecció de Dades, per tal de poder gestionar els serveis de lloguer de vehicles contractats, així com per a fins comercials com mantenir-lo puntualment informat de totes aquelles ofertes, productes i promocions que puguin ser del vostre interès, bé per correu electrònic o altra manera equivalent.
11.2 En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent i de conformitat amb allò establert a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vostè atorga el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a mitjançant aquest mitjà. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant petició adreçada a la següent adreça: info@mad-campers.com
11.3 Addicionalment, MC us informa que, en cas que es produeixi qualsevol tipus d’impagament amb motiu dels serveis de lloguer contractats per vostè, i previ requeriment de pagament per part de MC, les dades relatives a aquest impagament podran ser comunicades a fitxers d’informació sobre solvència patrimonial i crèdit, de conformitat amb allò previst a la normativa vigent en protecció de dades.
11.4 Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant petició escrita a l’adreça indicada més amunt.

 

Si tienes cualquier duda sobre estos términos y condiciones contáctanos y estaremos encantados de ayudarte.

te invitamos a seguirnos en en instagram y facebook y a leer nuestro blog donde encontraras rutas interesantes y recomendaciones para tu viaje en camper.

Abrir chat
Hola
¿Cómo podemos ayudarte?
Hi! How can I help you?