Termes i Condicions

Mad Campers

Lloguer de campers a Catalunya

Condicions generals de lloguer

 

¡ATENCIÓ !, POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ EXTRAORDINÀRIA COVID19

Debut a la situació d’emergència provocada pel COVID19, la nostra política de cancel·lació queda modificada de manera extraordinària durant la situació d’emergència. Els viatgers que realitzin qualsevol reserva i que no puguin dur a terme un límit mínim al sol·licitant de COVID19: a) retenir l’import pagat per a poder desaprofitar quan el mar sigui possible sense captació de caducitat o b) la devolució del 100% de la importació pagada fins a dos dies abans de la presa de reserva.

 

Mad campers ofereix lloguer econòmics de campers a Catalunya.

La reserva d’una furgoneta camper de Mad Campers (en endavant MC) implica l’acceptació de les següents condicions generals per part del client.

Edat mínima i conductors autoritzats.
1.1. Els conductors han de tenir com a mínim 25 anys d’edat i estar en possessió del permís de conducció classe B vigent i amb més de dos anys d’antiguitat o el permís nacional equivalent a aquest. En cas de no ser resident a la UE haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional en vigor corresponent a aquest tipus de vehicles.

1.2. Si en el moment del lliurament de la furgoneta camper el client no disposa del permís de conduir requerit, es considerarà a tots els efectes que el client no ha acudit a recollir el vehicle, de manera que s’aplicaran les condicions de rescissió de la reserva vinculant sense dret a indemnització ni a devolució de cap tipus.

1.3. En el moment de la reserva del vehicle, el conductor ha de lliurar original del document nacional d’identitat (DNI), si no passaport, carnet de conduir europeu, si no carnet de conduir internacional i targeta de crèdit o dèbit vàlida durant els propers 6 mesos a la data de lloguer del vehicle.

El client autoritza expressament a MC que les conseqüències econòmiques de qualsevol infracció comesa durant el temps que dura el lloguer sigui carregada a la targeta en els següents dotze mesos.

Durada del lloguer.
2.1. La durada mínima del lloguer serà de dos dies sense límit de durada màxima.

2.2 Els vehicles es lloguen per hores i dies complets, tenint en compte l’hora de recollida i devolució.

2.3. La recollida després del període pactat o el lliurament abans del mateix és responsabilitat del client de manera que aquest no rebrà reemborsament ni cap descompte.

2.4 El retard en la devolució del vehicle segons la data pactada, implicarà una penalització diària de 10 vegades el preu per dia pagat. Així mateix, el client haurà d’assumir les possibles despeses ocasionades per aquest retard (concretament aquells derivats del retard sofert per altres clients).

2.5 El preu del lloguer serà calculat pel total del període reservat, si el client vol fer alguna extensió o canvi del període reservat, podrà fer-ho abans del començament del lloguer o durant el mateix. Els canvis estaran subjectes a la disponibilitat de vehicles.

Reserves i Cancel·lacions
3.1 Les reserves només es faran efectives després del pagament del 25% de l’import total del lloguer.

3.2 La reserva implica la contractació obligatòria d’una assegurança a tot risc amb franquícia que tindrà un cost afegit de 9 euros per dia.

3.3 Tota reserva implica el cobrament automàtic d’una fiança o dipòsit a efectes de cobrir qualsevol eventualitat sorgida durant el llogar. Aquest dipòsit serà de 600 euros que equivalen a l’import de la franquícia de l’assegurança a tot risc esmentat a l’apartat anterior. El dipòsit serà retingut una setmana abans del començament del lloguer i retornat entre 3 dies després de la finalització del mateix, sempre que no hi hagi hagut incidències. Si per algun motiu MC no pot retenir de la targeta de dèbit o crèdit el dipòsit esmentat, la reserva no podrà fer-se efectiva i el client no podrà recollir el vehicle fins que el pagament d’aquest dipòsit es faci efectiu.

3.4 En cas d’incidència, trencament, mal ús d’equipament etc., el dipòsit serà retingut fins a la resolució de la mateixa i MC dictaminarà l’import a retenir del dipòsit per esmenar els desperfectes si és el cas. Si els desperfectes superessin l’import de la fiança i no estiguessin coberts per l’assegurança (ex. Desperfectes de l’equipament camper) el client es compromet a pagar la diferència. En cas d’un sinistre i ús de l’assegurança, es farà servir el dipòsit com a pagament de la franquícia.

3.5 La reserva d’una furgoneta camper de MC es pot desfer pel client, la cancel·lació estarà subjecta a les retencions següents:

Per a cancel·lacions amb més de 20 dies d’antelació, es retornarà el 100% de l’import pagat per la reserva.
Per a cancel·lacions realitzades entre 20 i 10 dies d’antelació, es retindrà el 50% de l’import pagat per la reserva.
Les cancel·lacions realitzades amb menys de 10 dies d’antelació implicaran la retenció del 100% de l’import de la reserva pagada.

Condicions de pagament

4.1 El preu del lloguer de la persona furgoneta hauria d’estar íntegrament pagada una setmana abans de la presa de començament del lloguer. El pagament ha de realitzar-se amb cessió de crèdit o no és capaç d’alguna comissió. En el cas de reserves en un pla corto (menys de deu dies d’antelació), el client haurà de sortir al 100% del cost del lloguer en el moment de la reserva.

4.2 En el moment de la devolució, el client pot haver-hi els quilòmetres excedits si fora del cas, segons es descriu a l’apartat 6.3.

4.3 En el supòsit de què el vehicle sigui immobilitzat per causa d’una infracció del client, pot haver de sufrir els gastos ocasionals.

Entrega i devolució del vehicle.

5.1 Formes d’inici del viatge, MC darà algunes instruccions bàsiques sobre el funcionament de les furgonetes del camper. Així mateix, s’elaborarà una actuació de lliurament en què es descriu l’estat del vehicle i l’inventari a bord i que haurà de fer marques a les parts.

5.2 Al devolució del vehicle, el client junt amb MC es realitzarà una revisió i es marcarà una actuació de devolució on es mostren els possibles desperfectes en el seu cas.

5.3 El vehicle es devolverà amb el dipòsit llenc com s’envia. De cap manera, MC cobrarà al client l’importació del que falta combustible més 25 euros de gastos de gestió.

limitacions

6.1 Les furgonetes de Mad Campers són vehicles amb antigüedat oberta i ús pel que MC fa que els clients obrin un compromís sobre la seva cura. MC es compromet a demanar els vehicles en perfecte estat de mecànica i revisats, però pot tenir el nombre de quilòmetres que hi ha, algunes incidències ocasionals que poden aparèixer. Perquè és molt important que el client es comprometi a revisar líquids de forma periòdica, detenir el vehicle i contactar amb MC immediatament en cas de ruptura extrema, humo, vibració, encendit de luces d’abast en el salpicadero, etc. A més d’un client es compromet

No es permet que es condueixin altres persones més que les mateixes que siguin expressament autoritzades.
No hi haurà més passatges que els especificats en la documentació del vehicle, així com transportar a l’autocaravana cap tipus de mascota o animal sense l’autorització d’expressió de MC. En cas que es pugui autoritzar el client, es pot transportar una mascota o un animal que deixi el camper lliure de pel·lícules i olors.
No hi ha reals ni transportar persones amb multes comercials i qualsevol altre ús que no estigui inclòs en el contracte.
No es transporten cap tipus de mercaderia, drogues, productes tòxics, inflamables o explosius ni encadenadors ni utilitzar vels a l’interior del vehicle.
No cedeix el seu ús a tercer a títol gratuït ni lucratiu.
No es condueix el vehicle en inferioritat de condicions físiques motivades per alcohol, drogas, fatiga o malaltia, ús de medicaments, etc.
No hi ha transitorietat fora de la via vermella ni en qualsevol terreny que no sigui adequat ni faci un ús inadvertit que pugui donar el vehicle.
Tenerife el vehicle adequadament estacionat i custodiat quan no s’utilitzi i protegeixi del determinant de les ajudes, pedrisco o qualsevol altre fenòmen atmosfèric susceptible de produir daños d’importància.
Queda expressament prohibit al client que variï qualsevol característica tècnica del vehicle, les llaves, cerradures, equipament, herramients i / o accessoris del vehicle, així com realitzar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i / o poració interior de l’autita pesa és de porprit ex. MC. En cas d’infracció d’aquest article, l’arrendatari corregeix amb tots els gastos de reacondicionament del vehicle al seu estat original, que es presenta a l’abast igualment una indemnització per la immobilització del vehicle fins a la seva reparació total. En cas de pèrdua de les llaves o de la documentació del vehicle, MC cargara al client la cantitat de 180 € + IVA.

6.2. El vehicle ha de tenir cura i tractar adequadament, així com cerrar debidament. Es tindrà en compte les tècniques normatives, així com les disposicions determinants per a l’ús. Es pot controlar l’estat del vehicle en cada repòs de combustibles, sobre tot el nivell d’aigua i aceit, així com la pressió dels neumàtics. El client es compromet a revisar regularment i si la furgoneta de lloguer està perfecta en condicions de seguretat circular. El resultat és un vehicle per conseqüència d’un sobrecalentament a causa d’uns nivells baixos d’oli o refrigerador del motor, el client perderà íntegrament a l’aliança.

 

6.3 Està prohibit fumar a tots els vehicles i cobrir vela al seu interior. Es pot portar una mascota (només perros) sempre que MC hauria fet la seva autorització d’expressió sota les seves condicions. Els gastos de limpieza, derivats de qualsevol incumpliment, corresponen a càrrec del client. Asimisme, és el darrer fet que hagi assumit els gastos derivats de la ventilació o l’eliminació de l’olor a un tabac, inclòs les pérdides generades per la imposibilitat d’alquilar el vehicle durant algun temps per aquest motiu.

6.4 En cas que es pugui comprovar que s’hagi infringit les disposicions d’abans dels apartats 6.1., 6.2. i 6.3, l’arrendador podrà rescindir d’inmediato el contracte de lloguer, sol·licitar la devolució del vehicle i el client venent obligat a abonar la totalitat del preu de l’arrendament així com els gastos que en els citats apartats estan relacionats.

6.5 Els vehicles de Mad Campers per al seu ús exclusiu a la Península Ibèrica, Espanya i Portugal.

6.6 Els quilòmetres són límit. Els lloguers inclouen 130 quilòmetres diaris i l’excés de quilometratge es cobraria de la següent forma:

0,3 euros el quilòmetre excedit fins a un màxim de 250 km / diaris.
0,9 euros el quilòmetre excedit a partir de 250 km / diaris.
6-11 dies: 175 km / dia de mitjana
S’estableix un màxim de 4000 quilòmetres a l’mes.

7.1 En cas d’accident, robo, incendi o danys causats per animals de caça, el client pot informar immediatament a la policia i al MC que truca al número de telèfon de contacte i atenció de 9 a 23 hores (+34622148080).

7.2 Actualment, es pot reconèixer o prejudiciar la responsabilitat del fet, es va salvar la “Declaració Amistosa d’Accidents”. El client haurà d’obtenir totes les dades de la part contrària i dels testos, que es reunirà amb els detalls de l’accident remitir al pla indicat a l’empresa MC. Notificar immediatament les autoritats de l’accident i existeix la culpabilitat de la part contraria. La part d’accident haurà d’entregar-se debidament complementada i firmada com molt tard al moment de devolució del vehicle a l’empresa MC. El document ha d’incloure el nom, la direcció i telèfons de les persones implicades, les seves dades del carn de conduir, els dades del contrari amb el nom de la Companyia Aseguradora i el nombre de póliza, les dades dels eventuals testigs, així com les matrícules dels vehicles afectats.

7.3 En cas de robo o fora del vehicle, es denunciarà immediatament l’autoritat competent, comunicant-ho i remetent còpia de la denúncia a l’empresa MC, junt amb els llavis del vehicle, en un pla màxim de 24 hores; quedant sense efecte en cas contrari als segments i cobertes contractades.

7.4. Inclòs en danys sense contrari, independentment de la seva grava, el client pot redactar per a l’arrendador un ampli informe per un escrit junt amb un bocet. Si el client no elabora cap informe – no té importància amb la raó – i impedeix aquest mode que la companyia de segments pagui els danys, el client estar obligat a abonar la importància corresponent a la seva totalitat.

7.5 No s’abandona el vehicle sense prendre les mesures adequades per protegir-lo i salvaguardar-lo. Contacteu en cas que sigui necessari amb la Companyia d’Assistència en Carretera contractada amb l’Aseguradora de l’empresa MC.

7.6 En cas d’incumpliment per part del client d’alguna de mesures, si és aplicació, l’empresa podrà reclamar al client els danys i perjudicis ocasionals per negligència d’aquest, inclòs el treball final de l’empresa MC durant el temps que dura immobilització del vehicle.

Reparacions i vehicle de canvi o substitució.
8.1 El client venç obligat a detenir el vehicle abans que fos possible quan s’il·lumina qualsevol test que indiqués una anomalia en el funcionament del vehicle, debatent-se amb l’empresa MC o amb la companyia d’assistència concertada per l’empresa MC i sol amb aquestair, deb. exclusivament a un servei oficial de la marca del motor de xassís, salvo autorització empresa de l’empresa MC.

8.2 El client pot representar algunes reparacions que es necessiten per garantir la seguretat durant el funcionament i la circulació del vehicle durant el període de lloguer. Per a això, només serà necessari contar amb l’aprovació de l’empresa MC. Aquest últim assumirà els gastos de la reparació i es fa el lliurament de les factures originals i de les peces canviades, sempre que el client no respongui del ball segons el procés. 10. Quedan excluïts els danys que afecten els neumàtics, les llantes, llunes i cristalls del vehicle ocurrents durant el pla de durada de l’ordenació, que sempre podrem i en qualsevol cas de compte del client. Igualment qualsevol cosa i les reparacions debades a defectes del sol, paviment o asfaltat responsabilitat del client.

8.3 Un cas de reparació d’unes característiques marítimes necessàries per causa imputable a l’empresa MC i el client no s’encarrega de solucionar-ho, és l’últim que pot indicar sense demanar a l’empresa el desperfecte en qüestió i concedir la seva razonó.

8.4 En el cas de qualsevol assaig del vehicle o dels elements de l’habitatge, el client ha de comunicar immediatament a l’empresa MC que ha de rebre les instruccions d’oportunitat per a la seva reparació.

8.5 En cas que es faci una culpa per part del client, la furgoneta sofreix una assegurança i es pot utilitzar durant un període superior a 48 hores, l’empresa MC, si es necessita una disponibilitat per posar a disposició del client en un pla màxim de 48 hores i un vehicle de reposició equivalent en el nombre de places o superiors, quedant excluïda una resolució del contracte i tant haurà de ser acceptada pel client el nou vehicle, sense obligació per part de l’empresa MC per indemnitzar els possibles perjudicats als clients dels daos. ,

8.6 En cas de publicar-se culpable el client, el camper furgoneta sufra graves daños o es preveu que el vehicle no es pugui utilitzar durant un llarg període de temps o es pugui retirar de la circulació, l’empresa MC podrá néixer un ofici de vehicles. replacement. En aquest cas, queda excluïda una resolució del contracte per part del client, obligada per vendre a la totalitat del preu de l’ordenació, a més dels gastos que presenten la seva actuació més important. Si l’empresa opta per MC per posar a disposició del client un vehicle de subsitució, podreu cobrar al client els possibles gastos derivats d’ell.

Responsabilitat de l’arrendatari, segur a tot risc.
9.1 Segun els principis del segur de tot risc, en cas de danys integrals, l’empresa MC eximirà al client de la responsabilitat dels materials materials que sofreixin en el vehicle, amb una franquícia de NOVETATS EUROS (900 €), que pot assumir el client ,

9.2 El client, sota cap concepte, quedarà eximit de les seves responsabilitats civils, administratives, penals o de qualsevol índole que pugui tenir conseqüència d’un sinistre o comportar un dolós o culpable.

9.3 L’exercici de la responsabilitat indicada a l’apartat 9.1, no té cap efecte si el client omite alguna de les normes indicades a tots els punts de les clàusules 6 i 7.

9.4 L’exenció de responsabilitat de l’apdo. 9.1 no es procedirà en cas que el client hagi causat un mar de forma premeditada o negligent.

9.5 Així mateix, el client haurà de respondre en cas de comportament dolós o culpable en els següents casos:

a. No hauríeu de tenir cap respetació de les normes i el codi de circulació vigent al país on circuleu.
b. Si els nens han de ser una conducció temàtica pels efectes de les drogues o l’alcohol.
c. Si el client o el director d’orquestra, l’empresa ha deixat MC el seu vehicle, ha estat en cas d’accident
d. Podeu veure el contra de l’establiment obligatori i l’apdo. 7, sense avisar a la policia en cas d’accident, excepte en el cas d’aquesta infracció que no ha influït en la comprovació dels motius del darrer ni en l’alçada de l’últim.
e. Es tracta del client que incompleix altres obligacions del procés. 7, excepte en el cas d’aquesta infracció que no ha influït en la comprovació dels motius del darrer ni en l’alçada de l’últim
f. Si els dons han de ser un ús prohibit en el cap. 6.1.
g. Tu hi vas i tens una infracció de l’obligació establerta a l’apartat. 6.2.
h. Si els nois causen un conductor no autoritzat, un client havia deixat el vehicle.
i. Si els danys s’han provocat per no tenir en compte les dimensions del vehicle (alçada, anco, llarg)
j. Si els danys han d’ésser un incompletament de les disposicions relatives a la càrrega addicional.

9.6 El client respon de tots els gastos, tasques, multituds i sancions relacionades amb l’ús del vehicle, que reclama l’empresa MC, excepte si ha de causar causes imputables a l’última.

9.7 En cas de ser diversos dels clients i / o conductors, tots aquests responen en qualitat de representants solidaris.

Responsabilitat de l’arrendador.
10.1 L’empresa MC lliura el vehicle en perfecte estat, tenint realitzades totes les verificacions i el manteniment necessari per al seu millor funcionament. No serà responsable de caiguts mecànics ni d’assegurances per causa de l’ús normal del mateix, ni és responsable davant el client o els usuaris del vehicle dels gastos o perjuicis que es produeixen directament o indirectament com a conseqüència de contes caiguts o avers.

10.2 Si per causa de força major, motius fortuits o ajuts a l’empresa MC, no es pot implicar el vehicle a la presa convençuda, això no deixarà de cedir cap indemnització a ningú a favor del client, a més, la devolució per part de l’empresa MC al el client de la cantitat / és pagat / s fins a aquesta data en concepte de lloguer.

 

10.3 La empresa MC no asume ninguna responsabilidad ante el cliente respecto al automóvil de este que se encuentre, en calidad de aparcamiento gratuito, en las dependencias de la empresa MC, o sus aledaños, durante el período de alquiler de la furgoneta.

10.4 La empresa MC sólo responderá de forma limitada a los daños previsibles establecidos en el contrato, en la medida que se infrinja una obligación cuyo cumplimiento sea de especial importancia para alcanzar el objeto del contrato.

10.5 Las presentes “Términos y Condiciones Generales de Alquiler” vinculan a las partes desde el momento inicial de hacer la reserva y son parte integrante del contrato de arrendamiento de vehículos.

  1. Protección de datos de carácter personal.

A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal, Mad Campers le informa de que sus datos personales, tanto los proporcionados para la formalización del contrato como los recabados durante la vigencia de los servicios de alquiler, van a ser incorporados a un fichero de datos de carácter personal, debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española de protección de Datos, con el fin de poder gestionar los servicios de alquiler de vehículos contratados, así como para fines comerciales tales como mantenerle puntualmente informado de todas aquellas ofertas, productos y promociones que puedan ser de su interés, bien por correo electrónico u otro modo equivalente.

En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio equivalente y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, usted otorga su consentimiento expreso para el envío de publicidad a través de dicho medio. Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante petición dirigida a la siguiente dirección: info@mad-campers.com

Adicionalmente, Mad Campers le informa de que, en caso de que se produzca cualquier tipo de impago con motivo de los servicios de alquiler contratados por Vd., y previo requerimiento de pago por parte de Mad Campers, los datos relativos a dicho impago podrán ser comunicados a ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en protección de datos.

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante petición escrita a la dirección arriba indicada.